Advanced Search

0 € to 5.600.000 €

we found 0 results
Your search results

Građevinsko zemljište, Zagreb, Granešina, 2189 m2

350.000 €
Čučerska cesta 2A, ,
add to favorites
511

Opis

Na prodaju lijepo zemljište u Granešini, početak Čučerske ceste, 2.189 m2.

Parcela je nepravilna oblika, jednim dijelom uz prilaznu cestu, a dijelom uz potok.

Nalazi se  u zoni dvije  namjene. Pojas  uz  potok  je  u  zelenoj  zoni, a  ostatak  je  u  M1  zoni – mješovitoj,  pretežno  stambenoj.

Na parceli je moguća:

–              gradnja samostojećih i poluugrađenih građevina, a ugrađenih isključivo kao dovršetak postojeće tipologije gradnje

–              najmanja površina građevne čestice je 600 m2; vješt geodeta bi iz zemljišta izvukao maksimum podjelom na tri parcele od cca 700 m2

–              najveća izgrađenost građevne čestice je 30%

–              najveći GBP je 400 m2 za samostojeće, a 300 m2 za poluugrađene građevine

–              najveći koeficijent iskoristivosti je 0,6

–              najmanji prirodni teren je 40% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice

–              najveća visina je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat

–              najmanje 2 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (50% u glavnoj građevini ili u izdvojenoj garaži, ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice), druge namjene prema normativima

–              pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine, iznimno na strmom terenu garaža se može graditi na rubnoj liniji rezervacije proširenja ulice, odnosno na regulacijskoj liniji ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje

–              udaljenost građevnog pravca glavne građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje 5 m, a  prema  potoku  graditi  se  smije  do  zone Z  čiju granicu  otprilike  predstavlja  plava crta  prema  potoku (na tlocrtu u prilogu)

–              najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m

–              obvezno je uređenje predvrta zelenilom

–              rekonstrukcija i gradnja novih, građevina umjesto postojećih na česticama jednakim ili većim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez povećanja

Zemljište je ograđeno žičanom ogradom sa sjeverne i istočne strane, a sa južne strane je podzid. U mirnom je okruženju. U okolici su većinom kuće i niži stambeni objekti.

 

Za sva pitanja kontakt telefon 098 / 915 – 5643 (Ivan)

 

Beautiful land for sale in Granešina, the beginning of Čučerska road, 2,189 m2.

The plot is irregular in shape, partly along the access road and partly along the stream.

It is located in a zone of two purposes. The belt along the stream is in the green zone, and the rest is in the M1 zone – mixed, mostly residential.

On the plot it is possible:

– construction of detached and semi-built-in buildings, and built exclusively as a completion of the existing construction typology

– the smallest area of ​​the building plot is 600 m2; a skilled surveyor would get the most out of the land by dividing it into three plots of approximately 700 m2

– the largest construction of the building plot is 30%

– the largest GBP is 400 m2 for detached, and 300 m2 for semi-built buildings

– the highest efficiency is 0.6

– the smallest natural terrain is 40% of the building plot area and cannot be planned within the reservation of the extension of the existing street

– the maximum height is three above-ground floors, with the third floor being shaped as an attic or recessed floor

– at least 2 PGM / 1 apartment, with mandatory accommodation vehicles on the building plot (50% in the main building or in a separate garage, not within the reservation of the extension of the existing street), other purposes according to regulations

– auxiliary buildings are behind the construction direction of the main building, extremely on steep terrain the garage can be built on the edge of the extension streets, or on the regulation line if the street is not planned or it is not necessary to provide expansion

– distance of the construction direction of the main building from the edge line of the street widening reservation, or from the regulation line if no widening is planned or necessary for the street, at least 5 m, and towards the stream it may be built to zone Z whose border is approximately a blue line to the stream (on the floor plan attached)

– the minimum distance of the building from the boundary of the adjacent building plot is 3.0 m

– it is mandatory to arrange the front garden with greenery

– reconstruction and construction of new, buildings instead of existing on plots equal to or greater than prescribed that the existing parameters higher than the prescribed ones can be kept, but without increase

The land is surrounded by a wire fence on the north and east sides, and there is a sub-wall on the south side. It is in a quiet environment. In the vicinity are mostly houses and lower residential buildings.

 

For all questions contact phone 098/915 – 5643 (Ivan)

Address: Čučerska cesta 2A
City:
State/County:
Country: Croatia (Hrvatska)
Open In Google Maps
Property Id : 26327
Price: 350.000 €
Property Lot Size: 2 189,00 m2
Garages: 0
Garage Size: 1 car
Vlasnički list
Investicija
Stambena zona
Asfaltirana cesta

Property Reviews

You need to login in order to post a review

Similar Listings

Građevinsko zemljište, Zagreb, Odranski Obre...

50.000 €
Prodaje se lijepo građevinsko zemljište, Odranski Obrež, Hrelci. Zemljište je površine 1064 m2. Teren je ravan. Na [more]
Prodaje se lijepo građevinsko zemljište, Odranski Obrež, Hrelci. Zemljište je površine 1064 m2. Teren je ravan. Na [more]
admin
Prodaja

Građevinsko zemljište + projekt, Zagreb, Vel...

350.000 €
Na prodaju lijep komad građevinskog zemljišta površine 1.337m2, Veliko Polje. Teren je ravan. Pristupni put je sa a [more]
Na prodaju lijep komad građevinskog zemljišta površine 1.337m2, Veliko Polje. Teren je ravan. Pristupni put je sa a [more]
admin

Građevinsko zemljište, Zagreb, Granešina, 31...

400.000 €
Prodaje se zemljište ukupno 3 130 m2 površine. Zemljište se nalazi u Granešini, poviše Zagreba. Osim vrta i voćnjak [more]
Prodaje se zemljište ukupno 3 130 m2 površine. Zemljište se nalazi u Granešini, poviše Zagreba. Osim vrta i voćnjak [more]
3 415,00 m2full info
admin
Prodaja

Građevinsko zemljište + započeta gradnja, Za...

690.000 €
Na prodaju izvrsno građevinsko zemljište  sa započetom gradnjom u Sv. Klari, Mrkšina ulica. Površina zemljišta je 3 [more]
Na prodaju izvrsno građevinsko zemljište  sa započetom gradnjom u Sv. Klari, Mrkšina ulica. Površina zemljišta je 3 [more]
admin

Compare Listings